Assegurança de Salut

Quina és la millor assegurança mèdica per a la meva família?

Molts són els clients que s’acosten a les nostres oficines preocupats per contractar la millor assegurança de salut per a la família . La veritat és que tenim un ampli ventall de possibilitats per poder oferir-te la millor assegurança de salut en treballar amb les companyies amb més prestigi i millors cobertures.

La millor solució és fer un estudi personalitzat basat en certes variables per poder trobar la pòlissa de salut que millor s’adapti a les teves necessitats. Els nostres professionals especialitzats estudiaran el teu cas i després de comparar assegurances de salut entre les companyies que tenim, t’oferiran la millor cobertura. Posa’t en contacte amb nosaltres

Quines modalitats d’assegurança de salut teniu?

Com bé t’hem indicat a l’anterior punt, tenim un ventall important de cobertures que ofereixen les companyies. Com que no tenim compromís amb cap, t’oferirem la millor opció.

Treballem amb totes les modalitats que aquestes assegurances de salut tenen, tant Reemborsaments, Copagaments o Quadre mèdic. Tot això perquè tingueu una atenció mèdica personalitzada, elecció de professionals i hospitals o centres mèdics sense llistes d’espera.

Ets autònom? Aquesta deducció t’interessa

A continuació et detallem dos articles que desgranen la deducció de les empreses i autònoms, que paguin quota d’assegurança de salut. En el cas d’autònoms es poden deduir del rendiment net en estimació directa, la quota pròpia, la del cònjuge i dels fills menors de 25 anys fins a un màxim de 500 euros anuals per pòlissa .

1. Quotes dassegurances de salut abonades per autònoms, professionals, esportistes i artistes:

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni

Article 30.2.5.  Tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa, les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent a la part corresponent a la seva pròpia cobertura ia la del seu cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell . El límit màxim de deducció serà de 500 euros per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment o de 1.500 euros per cadascuna amb discapacitat.

2. Quotes d’assegurances de salut abonades per l’empresa a favor dels treballadors :

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni

Article 42.3.  Estaran exempts els següents rendiments del treball en espècie:

c) Les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia, quan es compleixin els següents requisits i límits:

1r Que la cobertura de malaltia arribi al propi treballador, podent també assolir el seu cònjuge i descendents.

2n Que les primes o quotes satisfetes no excedeixin de 500 euros anuals per cadascuna de les persones assenyalades al paràgraf anterior o de 1.500 euros per a cadascuna amb discapacitat. L’excés sobre aquesta quantia constitueix retribució en espècie.

 

Scroll to Top